A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány kuratóriumának helyzetértékelése a moldvai magyar oktatási programról 2012. február 7-én

2012.02.08. | AMMOA

 

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA), a moldvai magyar oktatási program legnagyobb civil támogatója, így a moldvai magyar oktatási programot az elmúlt időszakban végző Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) vezetőinek 2012. január 30-i lemondása után kialakult helyzetben szükségesnek látjuk álláspontunk ismertetését.

Háttér

A moldvai magyar oktatási program megvalósítására az MCSMSZ jelentős magyarországi állami és civil támogatást kapott. Az AMMOA-t a csángó származású képzőművész, Petrás Mária és fia, Petrás Róbert alapította, kifejezetten azzal a céllal, hogy a moldvai magyar oktatás költségeit fedezze. Az AMMOA több ezer magánszemély, és számos kisebb-nagyobb vállalkozás támogatását gyűjti és kezeli. Az AMMOA kuratóriuma és minden más tisztségviselője elkötelezett a moldvai magyar oktatási program működtetése iránt, valamennyien „keresztszülők” is (azaz több éven keresztül jelentős anyagi hozzájárulással támogatják egy-egy, az oktatási programban részt vevő tanuló oktatási költségeinek jelentős hányadát).

Az oktatási program két nagy támogatója (a magyar állam és az AMMOA) együttesen az oktatás költségeinek minden évben jellemzően 90-95%-át fedezte (2011-ben kb. 140 millió forint). Összességében az AMMOA 2006 óta több mint 320 millió Ft készpénzzel, valamint több tíz millió forint értékű adminisztratív munkaidővel és önkéntes munkával támogatta a programot. Tudomásunk szerint a magyar állam az AMMOA támogatását is meghaladó pénzügyi támogatást nyújtott az elmúlt tíz évben az oktatási program részére. Emellett számos forrásból jelentős további magyarországi és elsősorban nyugat-európai támogatások és tárgyi adományok (számítógépek, bútorok, oktatási segédanyagok, könyvek, stb.) is érkeztek az oktatási program céljaira.

Összességében, ilyen nagyságrendű (1 millárd forint összértéket megközelítő) támogatáshoz valószínűleg egyetlen más Magyarországon kívüli, összehasonlítható program sem jutott, hiszen számos más, kárpát-medencei szórványkollégium vagy oktatási program mindössze néhány millió forintos éves költségvetésből, jellemzően kiterjedt támogatói hálózat nélkül folytatja tevékenységét

A pénzügyi átvilágítás és eredménye

2010 nyarán az MCSMSZ vezetősége mintegy 35-40 millió Ft-os hiány felhalmozásáról számolt be, és erre hivatkozva plusztámogatást kért a magyar államtól.  Ezért 2011 nyarán átfogó pénzügyi átvilágításról döntöttek a program fő támogatói, a magyar állam és az AMMOA. Az AMMOA részéről az ellenőrzést az is különösen indokolttá tette, hogy az AMMOA kuratóriuma átláthatatlannak tartotta, és ezért nem tudta elfogadni az MCSMSZ 2010. évi elszámolását. A vizsgálatot, amelyet bejegyzett romániai és magyarországi pénzügyi szakértők végeztek el, a magyar állam és az AMMOA megbízásából a Teleki László Alapítvány bonyolította le. Zárójelben jegyezzük meg, hogy az MCSMSZ oktatási programjával kapcsolatosan évek óta több szakmai ellentmondás is felmerült. Legszembetűnőbb, hogy az állítólag 2000-hez közeli gyermeklétszám mellett elenyésző (kb. 20 fő) a magyar nyelvű középiskolába kerülő gyerek annak ellenére, hogy a bentlakás és tanulás teljes költségét megtérítik számukra. Csupán néhány fő kerül a magyar nyelvű felsőoktatásba, jóllehet itt is hasonló feltételeket biztosít a magyar állam és a civil szféra támogatása.

A pénzügyi ellenőrzés súlyos tartalmi és formai gazdálkodási hiányosságokat tárt fel (alkalmatlan számviteli rendszer, nyilvántartások és vagyonleltár hiánya, súlyos könyvelési szabálytalanságok, stb.). A feltárt hiányosságok azt mutatták meg, hogy az átláthatatlan, szabálytalanul könyvelt, fontos nyilvántartásokat nélkülöző működés alkalmat ad akár súlyos visszaélések elkövetésére is. Az ellenőrzést követően (2011. októberében) a magyar állam és az AMMOA átlátható nyilvántartási rendszert, a naprakész könyvelést, könyvelőváltást, és a bákói MCSMSZ-iroda létszámának csökkentését kérték az MCSMSZ-től. A kéréseknek az MCSMSZ vezetése csak két-három hónapos huzavona után volt hajlandó – részben és formálisan – eleget tenni, miközben rágalmak özönét zúdította a magyar állam, az AMMOA és a Teleki László Alapítvány képviselőire.
Az MCSMSZ több vagyontárgyára egyébként az ellenőrzés idején a román adóhivatal (adó- és járuléktartozások miatt) már jelzálogot jegyeztetett be. Azaz a támogatók pénzéből létrejött magyar házak és egyéb vagyontárgyak az MCSMSZ kezében nem voltak és továbbra sincsenek biztonságban.

Az AMMOA és az MCSMSZ közötti viszony

2011. novemberétől az MCSMSZ nyíltan és rendszerszerűen, az AMMOA megkerülésével kezdett magyarországi civil támogatásokat gyűjteni, mely magatartással súlyosan megsértette az AMMOA – MCSMSZ közötti együttműködési keret-megállapodást, melynek alapelve a kölcsönös kizárólagosság. A kölcsönös kizárólagosság elvéhez az AMMOA kuratóriuma azért ragaszkodott, mert tapasztalatunk szerint csak így lehet biztosítani a zártkörű elszámolást. Az MCSMSZ elnöke még 2010 őszén létrehozott egy CSOMA nevű szegedi bejegyzésű alapítványt, melyet az MCSMSZ közvetlen számlaszámai mellett széles körben 2011 őszén kezdett támogatói figyelmébe ajánlani. Jogilag és morálisan is vállalhatatlannak tartjuk, hogy ennek az alapítványnak az alapítója és az általa támogatott szervezet - az MCSMSZ elnöke - ugyanaz a személy.

2011. decemberében több hetes tárgyalássorozatot követően, mely során az AMMOA kuratóriuma megpróbálta az MCSMSZ-t meggyőzni arról, hogy hagyjon fel szerződésszegő magatartásával, az AMMOA kuratóriuma végül 2011. december 22-én, 2011. december 31-i hatállyal felmondta az együttműködési keret-megállapodást. A megállapodás időbeli hatálya a felmondásra vonatkozó szerződéses rendelkezések szerint 2012. december 31-ig tart, mely időtartam alatt a felek kötve vannak az együttműködési keret-megállapodásba foglalt kötelezettségeikhez (így a kölcsönös kizárólagossághoz is). Ennek az elvnek a tiszteletben tartásával az AMMOA 2011. novemberében és decemberében kb. 8 millió forintot, majd 2012. januárjában további kb. 6 millió forintot bocsátott az MCSMSZ oktatási programjának rendelkezésére (hamis tehát az a sokszor visszhangzott állítás, hogy az AMMOA “visszatartotta” az MCSMSZ-nek szánt támogatásokat).

Javaslat az új struktúra kialakítására

A pénzügyi ellenőrzés lezárulta után, látva az MCSMSZ hozzáállását a támogatói kérésekhez, 2011. novemberében az AMMOA úgy döntött, hogy javaslatot tesz egy új szervezeti struktúra létrehozására, amely biztosítja az oktatási program folytonosságát és a támogatások cél szerint történő felhasználását.

Egy Romániában bejegyzett alapítvány létrehozását javasoltuk, amelyet az AMMOA, a magyar állam megbízásából a Teleki László Alapítvány, külhoni részről pedig az MCSMSZ alapítana, és amelynek kizárólagos célja a moldvai magyar oktatási program felügyelete, működtetése lenne (az MCSMSZ pedig minden további tevékenységét továbbra is saját szervezetének keretén belül folytathatná). Elképzelésünket a magyar állam is támogatta, és 2011. decemberében – 2012. januárjában megkezdődtek a tárgyalások az új szervezet felállításáról. Az alapítványi struktúrában elképzelésünk szerint az alapítók által delegált kuratórium pénzügyi és szakmai tekintetben felügyelné az oktatási programot, de a program operatív lebonyolítását továbbra is az MCSMSZ volt alkalmazottai (köztük a jelenlegi tanárok) végeznék.

Az MCSMSZ vezetősége több héten keresztül elzárkózott attól, hogy az új struktúra lehetőségéről tárgyaljon. 2012. januárjának közepén, a magyar állam nyomatékos kérésére az MCSMSZ-vezetőség mégis tárgyalóasztalhoz ült, majd 2012. január 30-i váratlanul kollektív lemondásával akasztotta meg a tárgyalásokat és próbálta meg destabilizálni az oktatási programot.

Átmeneti struktúra

Az MCSMSZ-vezetőség 2012. január 30-i kollektív lemondását követően a magyar állam rövid időn belül megállapodott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével (RMPSZ) arról, hogy az RMPSZ egy három hónapos átmeneti időszakra átveszi a program működtetését, a magyar állam pedig biztosítja annak pénzügyi hátterét.

2012. február 6-i állapot szerint a korábban MCSMSZ alkalmazásában álló, a moldvai magyar oktatási program személyi állományát adó tanárok és irodai munkavállalók már több mint 90%-a leszerződött az RMPSZ-el, és az RMPSZ kötelékében fennakadás nélkül folytatja a munkát. Az átszerződtetés az MCSMSZ lemondott vezetőségének egyetértésével és közreműködésével történt. Ennek az átmeneti megoldásnak előnye, hogy az MCSMSZ vezetőségének lemondásával az MCSMSZ-en belül kialakult bizonytalan és zavaros helyzet nem veszélyezteti az oktatás folytonosságát. Hegyeli Attilával, az MCSMSZ korábbi ügyvezetőjével az RMPSZ nem kötött szerződést, ő ezzel kikerült az oktatási programból.

Az AMMOA jelenlegi helyzete

Jelenlegi helyzetértékelésünk szerint az oktatás személyi állományának átadásával az MCSMSZ ténylegesen abbahagyta moldvai oktatási tevékenységét. Természetesen fontos kérdés marad, hogy az oktatási program céljaira használt ingó és ingatlanvagyon milyen formában tud a közelebbi és távolabbi jövőben is kizárólag a moldvai magyar oktatás rendelkezésére állni, amelyre nézve az AMMOA - a magyar kormánnyal együtt - a közeljövőben tárgyalásokat folytat majd az MCSMSZ és az RMPSZ képviselőivel. Mivel az MCSMSZ ténylegesen abbahagyta moldvai oktatási tevékenységét, álláspontunk szerint lehetetlenné vált a már felmondott (de 2012. december 31-ig még hatályos) AMMOA - MCSMSZ együttműködési keret-megállapodás további végrehajtása. Mivel az MCSMSZ ténylegesen már nem folytat oktatási tevékenységet, álláspontunk szerint a felek 2012. február 2-tól (amikor az RMPSZ bejelentette, hogy átveszi az oktatási program munkavállalóit) már nincsenek kötve az együttműködési keret-megállapodásba foglalt kötelezettségeikhez (így többek között a kölcsönös kizárólagossághoz sem).

Az AMMOA tehát 2012. február 2-tól - az átmeneti időszakban, amíg az oktatási program véglegesnek szánt szervezeti kerete fel nem áll - támogatóinak szándékát a lehető legpontosabban figyelembe véve, de saját döntése alapján határozhatja meg támogatási politikáját. Ennek keretében szabadon köthet eseti vagy tartós együttműködési megállapodást moldvai magyar oktatást végző szervezetekkel, így az RMPSZ-el is. Az AMMOA legfontosabb célja továbbra is az, hogy biztosítsa a támogatások cél szerinti felhasználását, a moldvai magyar oktatás fennmaradását, és az oktatás minőségének javítását.

A fentiekre figyelemmel kérjük a keresztszülőket, és tágabban a moldvai magyar oktatás valamennyi támogatóját, hogy azok, akik az elmúlt hetekben, hónapokban az MCSMSZ bíztatására nem az AMMOA, hanem közvetlenül az MCSMSZ részére (magyarországi vagy romániai számlaszámaira, vagy a CSOMA nevű szegedi bejegyzésű alapítvány részére) küldtek támogatást, vizsgálják felül e döntésüket. A jelenlegi helyzetben Magyarországról kizárólag az AMMOA szigorú elszámolású és biztonságos rendszere tudja azt garantálni, hogy a civil támogatók pénze valóban a moldvai oktatás támogatását szolgálja.

Budapest, 2011. február 7.

Az AMMOA kuratóriuma (Adamikné Kovács Katalin, Antal Gábor, Kéménczi Mária, Mátrai Zoltán, Pécsi L. Dániel)
Horváth Szilárd, az AMMOA kuratóriumának volt tagja és elnöke
Petrás Róbert, az AMMOA alapítója

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók