Keresztút a magyar és a szomszédos nemzetekért

2010.03.24.

2010 Nagyböjtjében

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,
Utad, Jézus, veled járjuk.
Kérünk, mélyen belevéssed
Szíveinkbe szenvedésed.

Bevezetés


Könyörülő irgalom Istene! A Magyar és a Szomszédos Nemzetek Egyházainak pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk bízottakért is felelősséget éreznek, így tanítanak minket: “Nemzeteink nagyon nagy bajban vannak, csak Isten irgalma menthet meg minket.”

Egy év telt el azóta, hogy moldvai magyar testvéreinkkel együtt keresztutat jártunk a magyar és a szomszédos nemzetekért. A  világválság azóta tart, és  a gondok is megmaradtak. Az elmúlt évszázadok és évtizedek katasztrófáinak és kudarcainak sorozata, a vérengzések és megaláztatások súlyosan nehezednek ránk és a szomszédos testvéreinkre. A sebek máig is sajognak, még mindig nem gyógyultak be. Az egymással szembeni bizalmatlanság, rosszindulat, és ezek eredményeképpen a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése még mindig jelen van köztünk napjainkban. Közös nehézségeink ellenére azért vannak eredmények is.  A keresztény szellemiség Európa-szerte tapasztalható háttérbe szorításával szemben még mindig nem tudunk saját és szomszéd testvéreinkkel együtt közösen fellépni.

Add, hogy keresztúti ájtatosságunk engeszteljen az elkövetett bűnökért, és engedd, hogy Nagyasszonyunknak és nemzetünk szentjeinek közbenjárása mindannyiunknak a lelki megújulás útján tett lépéseit erősítse.

Ámen.
Áll a gyilkos nagy ítélet,
Rajtunk immár igaz véred.
Valahányszor szavam vétett,
Pilátusod lettem néked.

I. állomás.


Pilátus halálra ítéli Jézust

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk, Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni Téged.

Jézust körülveszik a rosszakaratú emberek, akik hamis előítéleteikre alapoznak, akik mások rosszindulatú alaptalan tanácsaira hallgatnak. Pilátus szinte közömbösen szemléli az eseményeket, felszínes, szinte választ sem váró a kérdése: Mi az igazság?

Európa-szerte találkozunk ma is ilyen viselkedésmóddal, olyan emberekkel, akik az Úrral és Egyházával szemben így viselkednek. A világi törvényekre hivatkozva az alázatot félredobva, támadják egyházadat és azon keresztül Téged. Mi pedig számos alkalommal nem válaszoltunk vagy nem krisztusi módon válaszolunk nekik.

Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha példamutatásunk hiányával vagy felszínes tanúságtételünkkel eltávolítottuk tőled embertársainkat!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Itt van már a kereszt fája,
Hurcolnod kell Golgotára.
Uram, én meg puhán, restül,
Vonakodom a keresztül.

II. állomás


Jézus vállára veszi a keresztet

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak.

A vállán keresztet hordozó Mester szenvedését a harsogó tagadás, a kétely szavai, a szidalmak még inkább nehezítik.

Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy országunk és a környező országok egyes politikusai a keresztény eszmeiséget durván támadva a szentírás tanítását elvetve nyilatkoznak, döntenek és hozzák meg a törvényeket. Nem figyelnek oda szavaik súlyára, amikor saját és más nemzetiségű felebarátaikhoz szólnak, pedig elevenen kellene élnie szívünk mélyén a szentírási tanításnak: minden kimondott szóról számot kell egyszer adnunk.

De nekünk is számot kell majd egyszer adnunk, hogy kiálltunk-e hitünk és a Római Katolikus Egyház mellett, az ajkunkat elhagyó szavak hány alkalommal voltak méltatlanok az Istenhez, hányszor bántóak a felebarátaink számára.

Könyörülő irgalom Istene! Bocsáss meg nekünk, amikor mi magunk figyelmetlenségünkben nem adjuk meg szent nevednek a tiszteletet, és kérünk, könyörülj azokon, akik “nem tudják, mit cselekszenek” ellened a beszédjükben és tetteikkel.
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

Botlik, roskad szegény tested,
Nem bírja a nagy keresztet.
Földre sújtód, jaj! Én voltam,
Ki oly sokszor elbotoltam.

III. állomás

Jézus először esik el a kereszttel

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük.

Jézus a mi bűneink terhétől a nehéz kereszt alatt elesik. Teste még inkább magán viseli a szenvedés nagy terhét. Az elesés, a nagy fizikai próbatétel egyre inkább megközelíti azt a határt, amit még el tud viselni.

Napjainkban hányszor és hányan taszítják felebarátaink önmagukat a test, a pénz és a különféle élvezetek rabságába! Felszínesen gondolkodva úgy vélik, önmagukat fedezik fel, gondjaik megoldását az alkohol és a kábítószerek mámorába akarják fojtani, de rövidesen jelentkezik a kiábrándultság érzése és tudata. Milyen elszomorító, amikor felelős politikusokat érünk tetten akár itthon, akár határaikon túl, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás után felelőtlen, másokat durván szidalmazó kijelentéseket tesznek.

Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor felebaráti szeretetünk területén lebénultunk, és nemtörődömségből, vagy a megvetés miatt elkerültük az élvezetek szenvedélybetegeit. Segíts, hogy egy jó szó, egy kedves gesztus, egy apró szeretetteljes tettünk a te üzenetedet hitelesen közvetítse számukra!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Ó, jaj, látod jönni szembe
Édesanyád, gyötrelemben.
Ó, csak én is véle járnék
Krisztus után, mint az árnyék.

IV. állomás

Jézus Szent Anyjával találkozik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik házasságtörésben élnek.

Jézus találkozik édesanyjával a keresztúton. Minden olyan emléke felszínre kerül, ami hozzá kapcsolja őt. Talán gondolataiban ott van a kánai menyegző vidám perceinek is az emléke. Akkor együtt osztoztak egy házaspár örömében, és az édesanyai közbenjárásra csoda történt, szeretetből.

Napjainkban hányan megmérgeznek egy-egy házassági kapcsolatot könnyelműséggel. Milyen sokan és sokszor elnézik, lényegtelennek tekintik a házassági kapcsolat elleni bűnöket. A hazai és a külhoni média pedig az emberi szabadság visszájára fordításával még a természetellenes kapcsolatokat is támogatja.

Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha közömbösségünk, a gond, baj iránt megmutatkozó bűnös távolságtartásunk, közömbösségünk miatt tönkremennek a szentségi pecséttel megerősített és szereteteddel megszentelt emberi kötelékek, vagy természetellenes párkapcsolatok jönnek létre. Add, hogy mindig és mindenütt nagyra értékeljük, szóljunk érte és védjük a házasság szent emberi szövetségét!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Vinni terhed, segítségül,
Itt van Simon Cirenéből.
Bárcsak én is, bűnös lélek,
Keresztemmel követnélek!

V. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat.

Jézus a szenvedés pillanataiban sincs egyedül. Cirenei Simon volt az, aki segítségére sietett, akiről csak a leglényegesebbet tudjuk, azt, hogy segített: Igyekezett könnyebbé tenni az Üdvözítőnek a szenvedés útját.

Évről-évre hányan nem fogadják el a családi életet gyermekekkel megajándékozó Teremtő áldását. Tapasztalhatjuk, hogy határainkon belül és kívül ma már sokan nemhogy a nagycsaládot, de egyáltalán a gyermeknevelés szép, áldozatos feladatát sem vállalják. Sok szép és nemes pillanatát nem akarják látni a gyermekek szeretetével gazdagított életútnak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a törvényeink sem segítik a családalapítás feltételeit és a családokat sem.

Könyörülő irgalom Istene! Áldd meg azok példamutatását, akik elfogadják áldásodként a születendő életet, a jövő – velünk is törődő – nemzedékét. Add, hogy a sok jó példa oszlassa el a gyengék kételyeit. Az ország vezetői és törvényhozói pedig merjék az élet ajándékát szolgálni és nagylelkűeknek lenni.
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Jámbor asszony siet hozzád,
Kendőjével törli orcád.
Vajon hát én, kőszívemmel,
Mennyi könnyet töröltem fel?

VI. állomás
Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik magzatgyilkosságot követnek el.

Veronika, a jámbor asszony, akinek neve is utal feladatának szépségére, Isten Szenvedő Szolgájának véres arcképét kapja ajándékul. Az irgalom ajándékozója az Irgalom megajándékozottja lesz.

Már sok-sok év óta számos honfitársunk határon innen és túl, saját akaratukból és gyakran a média sugallatára az egyik legszörnyűbb vétket követi el: megöl egy védtelen, oltalomra szoruló életet. Távol áll tőlünk az ítélkezés, ez az Isten dolga. A magzatok talán még ki sem alakult arcképe egy életen át ott él az életet elutasítók szívében.

Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg a több millió magzatgyilkosságot, amivel bűnös módon szembeszállt veled sok magyar ember, és ezáltal talán a földi haza sírásója is lett. Add, hogy bátorító szavaink, emberi vagy intézményes segítségnyújtásunk engedjen megszületni sok “majdan téged dicsérő, embertársait segítő” gyermeket.
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Földre roskadsz másodízben,
Értem tűrő kegyes Isten.
Hát én hányszor tántorultam?
Bűneimbe visszahulltam!

VII. állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttel

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják.

Jézus szenvedését szemlélve kemény szavai visszhangoznak lelkünkben: “Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül”. Ő még akkor is, amikor emberileg küzdött fáradtságával, kérte: “Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”, hogy értékesebbekké tegyem őket!

Napjainkban hányan állnak komolytalanul, bűnös könnyelműséggel a gyermekekkel szemben! Elfeledik felelősségüket, feladatuk szentségét. Vannak, akik sátáni gonoszsággal a gyermekkereskedelemtől sem riadtak és riadnak vissza. A gyermekben Isten a jövő szépségét és az ember szabadságának értékét rejtette el, ami arra vár, hogy gazdagítsa majd az általa teremtett világot.

Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy a gyermekek iránti őszinte szeretetünk, figyelmes gondoskodásunk, a nevelésükért, személyiségük formálásáért, értékesebbé tételéért vállalt áldozataink a te gondviselő jóságodból fakadjanak!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Sírva jöttök ki elébe,
Jeruzsálem asszonynépe.
Jaj, rám is áll, ami rátok:
“Magatokat sirassátok!”

VIII. állomás

Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem akarnak dolgozni, és csak élősködnek.

Jeruzsálem leányai és asszonyai együttérzésüket hozzák a kereszthordozó Jézus elé. Nem elutasító, hanem a lényeget megláttatni akaró módon szól Jézus: magatokat és bűneiteket sirassátok. Ezek az asszonyok az élet különféle területein bizonyára helytálltak a kötelességteljesítésben, de most valamit még ezen felül is akarnak tenni.

Ma is sokan a kényelemszeretet hamis értelmezéséből a tétlenséget, a kötelességek teljesítésének elmulasztását választják. Dolgozhatnának, a teremtő Isten munkatársai lehetnének elvégzett munkájuk által, de nem ezen az úton járnak.

Könyörülő irgalom Istene! Te a kötelességek képességeink szerinti teljesítését elvárod minden embertől. A jól végzett munka, az alkotás örömével mindenkit meg akarsz ajándékozni. Segíts, hogy akaratodat mindenki felismerje és kövesse!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
A keresztnek szörnyű terhe
Harmadszor is földre ver le.
Ested adjon szent kegyelmet,
Hogy a bűnből talpra keljek.

IX. állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat megrágalmaznak.


A szeretet legnagyobb üzenetét a keresztúton és a kereszten hirdető Megváltó harmadszor zuhan a föld porába. Akinek minden szava, tette a szeretetet hirdette, borzalmasan szenved. A Mester is szenvedett a rágalmazó szótól, mikor ördögi együttműködéssel vádolták meg a csodatételekkel kapcsolatosan; amikor falánknak és borisszának nevezték, s amikor küldetését kigúnyolták.

Napjainkban is a rágalmazó szó, amely valótlan alapon állva rossz hírt kelt, becsületet vesz el, emberi hírnevet mocskol be, szörnyű fegyver. Emberi kapcsolatok megmérgezője lesz és a médiában, a sajtótermékekben társadalmi méreteket öltve rombol határainkon belül és kívül egyaránt.

Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy szavaink építsék, szépítsék a teremtett világot, és ezzel is az emberi kapcsolatok, az igazságon alapuló és a szeretet jegyében történő párbeszéd  eszközeivé váljanak.
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Megcsúfoltak ruha nélkül,
Borzad szájad vad epétül,
Tisztes mérték, szent szemérem,
Mindig, mindig maradj vélem!

X. állomás
Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat meglopnak, megcsalnak.

A Mestert megfosztják ruháitól. Ezzel minden anyagi tulajdonától megfosztják. Tudjuk, hogy Ő és tanítását követő barátai az anyagiakat eszköznek és nem célnak tekintették.

Napjainkban sokan a vagyonszerzés könnyelmű módját választják. Elvenni mástól azt, amiért megdolgozott, amiért szenvedett, minden bűntudat nélküli üres-lelkűségre, embertelenségre vall. Lehet, hogy a becstelenül szerzett vagyon a pénztárcát megtölti, de az ember énjét kifosztja. Elszomorító, hogy határainkon belül és túl szinte társadalmi méreteket ölt a harácsolás, a mások kifosztása. Ezekre a szinte égbe kiáltó bűnökre vajon felhívtuk-e az elkövetők figyelmét?

Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy helyesen használják fel az emberek a mulandó javakat. Add, hogy emberiség célja az igazi kincsek megszerzése legyen, amelyet a rabló nem vihet el, a rozsda meg nem emészthet. Vezesd megtévedt, a bűnben elmerült honfitársainkat is a becsületes életre!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Édes Jézus drága testét
Véres fára fölszegezték.
Mi egyetlen boldogságunk,
Szent keresztfa téged áldunk.

XI. állomás
Jézust a keresztre szegezik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat kihasználnak, üldöznek.

A keresztre feszítés borzalmai, embertelenül nagy kínjai elérkeztek a szenvedés szeretet-útját járó Jézus életében. A szeretet, az áldozat, az odaadottság, az önajándékozás eddig meg nem tapasztalt kegyelmet tár fel előttünk.

Nap, mint nap sajnos sokszor győz a szolgálat szelleme felett a mások szellemi és anyagi kizsákmányolásának ösztöne, keresztre feszítve az emberiességet, az igazságosságot, és a szolidaritást. Sokszor győzedelmeskedik a rossz az emberi közösségekben: lelki vagy fizikai szinten megjelenő üldözéssel, megbélyegzéssel és kirekesztéssel nyelvi, nemzetiségi vagy  vallási okok miatt.

Könyörülő irgalom Istene! Fiad szóban és tettekben megnyilvánuló tanításával példát adott a szolgálatra és az odaadottságra. Segíts, hogy a sokszor csak hangoztatott tolerancia a Te akaratod kereséséből és megtalálásából fakadjon, szolgálja az általad ajándékozott igazságot és igazságosságot!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Megváltásunk már betelve:
Jézus lelkét kilehelte.
Újra élek kegyelméből!
Ki szakaszt el szerelmétől?

XII. állomás
Jézus meghal a kereszten

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik mások életére törnek.

Jézus Krisztus beteljesíti a világmegváltás művét. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért – szólt egykor tanítványaihoz és – szól most is hozzánk az Úr. Azért jött, hogy életünk és bőségünk legyen. Önmagát útnak, igazságnak és életnek nevezte.

Napjainkban a szépséget és életet ajándékozó Jézussal sok embertársunk szembefordul. Néha már sajnos azt is látjuk, hogy nagyobb gonoszsága senkinek sincs annál, mint, aki haszonszerzésből vagy vélt igazsága bizonyításaként nemzettársai vagy külhoni embertársa életére tör.

Könyörülő irgalom Istene! Az élet itt a földön a te ajándékod természetes kezdetétől, a fogantatástól a természetes földi befejezéséig, a halálig. Tudjuk, hogy a megnyomorított élet, a kiontott vér felkiált hozzád. Add, hogy feltétlen tisztelet éljen bennünk az élet fenséges titkával kapcsolatosan.
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Keresztfádról már levesznek,
Szent Szűz szívén pihen tested,
Bár pihennél mindig nálam,
Tiszta szívem templomában.

XIII. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik önkezükkel vetnek véget életüknek.

A Fájdalom Anyja számára a különösen nehéz pillanatok elérkeztek. A Megváltó halott testében szemlélni a feltámadás titkát, embert próbáló kihívás. Itt a bízó, a reményt felragyogtató, a szeretet elmúlhatatlanságát megvalló hitnek különlegesen nagy szerepe van. Egy holttestben a feltámadás “magvát” látni csak e természetfeletti ajándék fényében lehetséges.

Már hosszú évek óta hazánkban sok honfitársunk csak emberi eszközökkel, egyedül kíván választ adni a lét nagy kérdéseire. A magány, a sikertelenség, a kiúttalanság érzése összeroppanthatja az embert. Az egyik legrosszabb választás erre: az öngyilkosság.

Könyörülő irgalom Istene! Óvj meg minket attól, hogy elfelejtsük, hogy a gond megoldása a Te kezedben van. Add, hogy észrevegyük az élet gondjaival küzdők jajkiáltását! Hirdessük az élet, a szeretet és a remény győzelmét!
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

Már a szent test sírba téve
Újon metszett szirt ölébe.
Onnan kél fel harmadnapra,
Halált poklot letiporja.

XIV. állomás
Jézus holttestét sírba teszik

 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik Egyházadat megvetik.

Sokaknak mesélnek a sírok és a halotti urnák az elhagyatottságról, a végleges befejezettségről, a visszafordíthatatlan kudarcról. Talán azért, mert csak ezt a választ várják. Nekünk keresztényeknek hirdetnünk kell, hogy ez nem így van!

Napjainkban az Egyház tagjainak sikertelensége a tanúságtételben, és gyarlósága a küldetés teljesítésében sokszor megvetést vált ki. Sokan, és sokszor azt mondják, hogy a rosszé, a Gonoszé az utolsó szó. Az Egyház szüntelen megújulásra szorul hazánkban és határainkon túl egyaránt. Ennek sikere rajtunk is múlik.  Szorgalmaznunk kell mindannyiunknak a megújulást: nemzetünk minden tagjának, az egyházközségünknek és személyesen nekem is. A változás óhaját nemcsak szavakban kell kifejeznünk, hanem a tetteinkben, életvitelünkben, értékrendünkben is.

Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy mi, akik hazánkban az Egyház által közvetített értékek által kívánjuk építeni Országodat, segíthessük minden jóakaratú honfitársunkat abban, hogy emberibb emberré válhassanak, és ezzel példát mutathassunk a határainkon kívül élő felebarátainknak is.
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
Uram, hiszek és remélek,
Én szerelmem neked élek,
Szánom-bánom minden vétkem,
Légy az enyém egykor égben.

Befejező ima

Mindenható Istenünk! Engedd, hogy keressük és megtaláljuk azt az utat, amelyet nekünk egyénileg, a nemzetünk egészének és a határon túli népeknek kijelöltél. Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért! Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.

Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! Urunk, mentsd meg országunkat, a határon túli nemzettársainkat és népeket Szent Fiad, Jézus Krisztus által, és Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!

Miatyánk…
Üdvözlégy.

Helyszín: Budapest-Rákosliget Magyarok Nagyasszony Plébánia

Cím: 1172 Budapest, Hősők tere 1.

Időpont: 2010 március 26, péntek, 17 órakor

Gyülekezés: március 26-án 16:30-kor

(Összeállította: Bodorkós Imre munkája alapján Gyöngyössy Lajos.)

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók