Mihoc Valerián pappá szentelése Vácott 2012 június 23-án

2012.07.13. | Keresztszülők
A moldvai magyarok életében is fontos esemény történt: Dr.Beer Miklós váci megyéspüspök a váci székesegyházban 2012 június 23-án, szombaton a 10 órakor kezdődő szentmisében kézrátétellel és imádsággal pappá szentelte Mihoc Valerián, Skravanek Gábor, Berta László, Fekete Roland diakónust, és diakónussá szentelte Kantár Norbert és Szabó Mihály papnövendékeket.

Idén Magyarországon 40 új pap felszentelése történt meg, akik között Mihoc Valerian is jelen lehetett. A sorsát a keresztszülők régóta figyelemmel kísérik és örömében most is osztoznak, és a hivatásához neki jó egészséget, sok erőt és Isten áldását kívánjuk.

Valerian a moldvai Kománvalván (Komǎneşi) született, majd Frumószán élt. A jászvásári (Iasi) római katolikus papi szemináriumban kezdte meg egyházi tanulmányait, majd Gyöngyössy Lajos közbenjárásával Vácott, illetve Egerben folytathatta a tanulmányait, amelyeket sikeresen befejezett.

A Székesegyház már a szertartás előtt zsúfolásig megtelt. A jelen lévő hívőkkel elpróbáltatták a szertartás során elhangzó énekeket. A szentmisére a főbejáraton át vonultak be a kereszt mögött a koncelebráló papok. Őket követték a leendő áldozó papok és diakónusok, valamint a jubilánsok. Az arcukon az öröm és egy kicsit a belső feszültség is látszott.  A menet végén a Dr. Beer Miklós püspök atya jött áldását adva a jelenlévő hívekre. Mosolyogva köszöntötte az ünneplő jelenlévőket, egy-egy üdvözlő szóval, mondattal kiemelte a személyesen is ismert híveket. Az oltárnál a püspök atya mély lelkülettel szólt a régebben felszentelt atyákról, nevükön szólítva őket, többek között a legrégebbi jubiláns atyát, aki már 65 éve szolgál papként.

A püspök atya bevezetőjében elmondta, hogy a „Ez a nap a jövőről szól, melyet Jézus Krisztus Rátok (a szentelés előtt állókra) bízott... Imádkozzunk, hogy küldjön sok új prófétát nekünk.”

Az olvasmány (Jeremiás könyvéből) és a Szent János evangéliumi részlete után a felszólításra előléptek a jelöltek, akik a vizsgálatok alapján mindannyian méltónak találtattak a szentelésre.

A püspök atya homíliájában a szentelés előtt állóknak hangoztatta, hogy már látni a távoli célt, az élet értelmét: azt, hogy minden nap dolguk van. Valaki számít rájuk, az új papokra, hogy javítsák a világot. Ezen a napon Isten prófétáknak választotta őket. Az új papok el kell, hogy mondják mindenkinek, hogy Isten vár minket, otthont készít nekünk, jövőt, és boldogságot ad nekünk, ha az Ő útján járunk…Nekünk mindnyájunknak imádkoznunk kell értük, az új papokért!

A szentmise több mint két órán át tartott, de észre sem vettük, hogy repült az idő. Csodálatos volt az ének és a zene, mely emelte az ünnepi hangulatot. Láthattuk az új papok szeretetteljes befogadását a paptársak részéről, az oltár előtt leboruló új papokat, a paptársak áldását az új paptársakra. Ebből a mozzanatból megható volt látni a szintén moldvai csángó származású Tampu Ababei József atyát, amikor a „földijét” Mihoc Valeriánt megáldotta. Immár a kedvelt, szerény Vali diakónusból Valerián atya lett, de az sincs kizárva, hogy mi majd Vali atyának szólíthatjuk.

A szertartás végén mosolygó, felszabadult arccal vonultak ki az immár felszentelt új papok.

Mihoc Valerian 2011-es diakónus (szerpapi) avatása után ebéden látta vendégül családját, rokonsága megjelent tagjait, a frumoszai vendégeit és a KEMCSE meghívott tagjait is. Idén ez nem jöhetett létre, mivel a püspök atya látta most vendégül az új papokat és a paptestvéreiket.

A miséről videó felvétel is készült, mely az interneten is megtalálható lesz a későbbiek során az egyházmegyei honlapon. Figyeljük majd: (http://www.vaciegyhazmegye.hu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 )

Primicia Üllőn 2012. június 24-én
A papszentelés után következett az új vagy első szentmise a primicia bemutatása több helyen, amelyeket Valerián atya a kispapi gyakorlata vagy a személyes kapcsolatai szerint választott ki, ahova néhány keresztszülő is követte őt. Így újmisét tartott Üllőn, ahol leánytestvére lakik, Hatvanban, ahol szerpapi gyakorlaton volt hónapokon át, továbbá a moldvai Frumoszán, szülei és gyerekkora lakhelyén.

Üllőn 2012. június 24-én 17 órakor kezdődött Mihoc Valerian újmisés pap első szentmiséje, primiciája. Az üllői római katolikus templom nagy eseményre készült. Keresztelő Szent János, a templom védőszentjének tiszteletére tartott búcsú egybe esett a primiciával.

A szentmise bevezető részében az egri segédpüspök Palánki Ferenc atya jelenlétében az üllői plébános bemutatta a koncelebráló papokat, többek között Tampu Péter atyát, aki a moldvai Lábnyikban plébános. Köszöntötte Valerián atyát, akit a kispapi életben segítettek és ezzel áttételesen ők is papot adtak az egyházmegyének. Megismerhettük Valerian atya családi körülményeit, útját a papi hivatás választásáig. 2001-ben került a jászvásári szemináriumba, ahol négy évet töltött. Jászvásáron kizárólag románul folyik a papi képzés. 2008 telén került Magyarországra és fél évet virágüzletben dolgozott Üllőn. 2009 júniusában Dr. Beer Miklós váci püspöknél jelentkezett és felvételt nyert a váci egyházmegyébe. Ezzel párhuzamosan jelentkezett a Balassi Intézetbe Budapesten, hogy a magyar irodalmi nyelvet minél tökéletesebben elsajátítsa. Az előkészítő év után mindkét intézményben sikeresen letéve vizsgáit az Egri Szemináriumba került, ahol távol otthonától sikeresen végezte a tanulmányait.  2011 júniusában Dr. Beer Miklós püspök atya diakónussá szentelte. Ezután következett féléves gyakorlat az Újhatvani Egyházközségben, majd a záróvizsgák, szigorlatok letétele után idén a pappá szentelése a Váci Székesegyházban.

Ezután Valerián atya szólt a hívekhez köszönetet mondva azoknak, akik mellette álltak és minden segítséget megadtak neki tanulmányai idején. A szentmisét a jelenlévőkért és a papsága eléréséhez segítséget adókért ajánlotta fel.

Az olvasmány Jeremiás könyvéből volt, az evangéliumi részlet pedig Keresztelő Szent János születéséről szólt.

A szentmise homíliájában Palánki Ferenc segédpüspök atya elmondta, hogy Valerian atya magyarországi tanulmányainak első évében még a váci szemináriumban kérte őt, hogy majd az  első szentmiséjén a prédikáció megtartsa, és íme eljött a nap, hogy a kérést teljesítse. A segédpüspök atya kiemelte Valerián szorgalmát, aki tudta azt, hogy csak akkor lehet nyerni, igen a papságot elnyerni, ha minden tőle telhetőt megtesz, mint azt Keresztelő Szent János is tette egykor Jézus hírnökeként. Valeriánnak is Keresztelő Szent János szavaival, hevületével és nagy szeretettel kell buzdítania a híveket, az embereket az igazi megtérésre, mindig ragaszkodva az igazsághoz… A szentségek kiszolgálásakor pedig a kegyelem lesz Valerián kezében. Hálát kell adnunk Istennek, Valerián atya családjának és mindenkinek, aki mellette állt és segítette őt. A segédpüspök atya bejelentette, hogy Valerián atya Salgótarjánban kezdi meg szolgálatát káplánként. Valerián atyából nem csak káplán, plébános, esperes vagy püspök, hanem szent is lesz/lehet, ha szentként szolgálja ki Isten kegyelmét a híveknek.

A plébános atya záró szavaiban elmondta, hogy az ő életében semmi sem úgy alakult, ahogy tervezte, mégsem cserélne senkivel. Valerián atyával is valahogy így kezdődik, hiszen ő Hatvanba tervezte a papi pályafutása első állomását. Az utolsó biztató szavak arra buzdították őt, hogy legyen boldog és szent, ne akarjon cserélni senkivel.

Valerián atya a szentmise során „rutinosan” vezette a szertartást szépen, érthetően beszélt, nem botlott a nyelve. A szentmisét teljes átadással celebrálta.

Valerián atya záró szavaiban köszönetet mondott Istennek, Dr. Beer Miklós püspök atyának, szüleinek, nagymamájának, aki a papi pályához irányította, valamint hugának és sógorának.

A szentmise során a Frumoszából eljött hívek nagyon szép csángó viseletben énekeltek csángó egyházi énekeket. A szentmise végén a pápai és a magyar himnusz eléneklése után elsőmisés áldásban részesültek a jelen lévő papok, ministránsok, közreműködők, továbbá családja: édesanyja, édesapja, nagyanyja, leánytestvére, sógora és végezetül az összes megjelent hívő, a keresztszülők is.

A szentmise végén a ministránsok az első misés szentképeket és a Laudate Dominumot, az Üllői Katolikus Egyházközség lapját osztogatták. A lapban riport keretében Mihoc Valerian atya, újmisés testvérünk életrajza olvasható. A ministránsok szentképeket ajándékoztak minden megjelent számára.

Az ünnepség, búcsú nem messze a templomtól a közösségi házban folytatódott. Rövid köszöntő szavak után egy helyi együttes meglepetés-műsort adott elő, csángó táncokkal. Utána bőséges vacsora következett. A vacsora után, a kéttagú zenekar muzsikája táncra perdítette a közönséget, Valerian atyát is.

Primicia Hatvanban 2012 július 8-án

A külső felújítás alatt álló Szent István király plébániatemplomban 17 órakor kezdődött a vasárnapi szentmise, Valerian atya primiciája. Az Újhatvani katolikus templom már félórával a mise előtt megtelt hívőkkel. Gyülekezett a nép, a gitáros énekkar és várta Böjte Csaba testvért, aki sajnos más irányú elfoglatsága miatt nem érkezett meg az igért homiliája megtartására. Jelen voltak azonban azok a papok, akik nagy szerepet játszottak Valerian atya kispapi életében. Valerian atya népszerűségét bizonyítják az egyik előttünk ülő hölgy dicsérő szavai. Az alatt a négy hónap alatt melyet náluk töltött Valerián atya az újmisés pap, nagyon megszerették. Remélik, hogy egyszer majd a salgótarjáni szolgálat után visszakerül hozzájuk Újhatvanba.

A szentmise elején a helyi plébános köszöntötte a jelen lévőket. Hálát mondott a nagymamának, aki elindította unokáját Valeriánt a papi pályára, majd a jövendő „munkahelyének” plébánosa és káplán testvére köszöntötte őt.

Az olvasmány a Bölcsesség könyvéből volt, a szentlecke Szent Pálnak a korintusiakhoz írt 2. leveléből egy részlet volt. Az evangéliumi részletet Szent Márktól olvasták fel.

A homíliában a Csaba testvért helyettesítő plébános az új miséről, az új pap szeretetéről beszélt. Kifejtette, hogy a pap az, aki közvetít Isten és közöttünk. Imát kért Valerián atyáért, hogy a kegyelmeket, amiket Istentől kap, ki tudja bontakoztatni. Minden miséjének első misének kell lennie, hogy Isten tervét megvalósíthassa. Salgótarjánról említette, hogy Isten nem engedte kommunista várossá válni. Valerián atyára ott még nagy feladtok várnak, hiszen a Salgótarjánon kívül még 7 település tartozik a plébániához. Bizonyára nem véletlen, hogy őt választották ki e plébánia egyik „szőlőmunkásává”.

Valerián atya a szentmise során itt is „rutinosan” vezette a szertartást szépen, érthetően beszélt. A szentmisét teljes átadással celebrálta, nem zavarta meg a homília személycseréje sem.

A szentmise befejezéseként nem maradtak el a köszönő szavak Istennek, Dr. Beer Miklós püspök atyának, a plébános atyának a helyettesítő atya szép szentbeszédéért, a kispapoknak a közreműködésért, a gitáros kórusnak, a családjának és végül azoknak, akik bármiben segítették őt az eddigi élete során.

A szentmise végén a pápai és a magyar himnusz eléneklése után első misés áldásban részesültek a jelen lévő papok, ministránsok, közreműködők, továbbá leánytestvére, sógora és végezetül az összes megjelent hívő is.

A szentmisén végig és még utána az áldások során is a gitáros énekkar adta elő énekeit, elsőnek az erre az alkalomra írt köszöntő éneket. A szentmise után agapé következett, szintén egy szép meglepetés-csángó műsorral. Az agapé után, a kéttagú zenekar muzsikája táncra perdítette a közönséget. Az este során Valerián atyának Hejj Csaba bemutatta a lészpedi keresztfiát, a 10 éves Albit, akit nagy szeretettel üdvözölt.

Primicia a modvai Frumosán (Fumoasa)  2012 július 8-án

Valerián atyának július 8-i frumósai első miséjének lefolyásáról a cikk elkészültéig nem kaptunk híreket. Valerián atya a szentmiséjére románul készült, mivel a fennálló rendelkezések szerint magyar mise csak külföldi (magyar) turistának mutatható be, ha hoznak magukkal magyar papot.

Budapest,2012. július 9.

Héjj Csaba és

Gyöngyössy Lajos

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók