Tisztújítás áldással

2012.02.17. | Keresztszülők
Tudósítás a KEMCSE tisztújító közgyűléséről

Egyesületünk megtartotta 2012. február 13-án, hétfőn tisztújító közgyűlését. Megtisztelt bennünket a jelenlétével Pogár (Polgár) Róbert magyarfalusi születésű murakeresztúri plébános úr is, aki új összeállítású elnökséggel elnökjelöltként indult a tisztújításon. A közgyűlés megkezdéséig a Csángó Bálon és a szombati tanár-keresztszülő találkozón készített képeket vetítettünk.
 
 
A közgyűlés eseményei
a) A leköszönő elnökség beszámolója

Keresztszülőtársunk, dr. Antal Gábor jogász vezette le az ülést. A részvevők szavazása alapján a nyílt listás szavazás módja mellett döntöttünk. Először Pákozdi Judit alapító tag, aki két éve elnökként vezeti az egyesületet, beszámolt az alapszabályunkban rögzített feladatok elvégzéséről, majd átadta a szót a jelenlegi elnökségi tagoknak és témafelelősöknek, akik az eddigi munkájukról, a költségvetésünkről, az eredményeinkről tájékoztatták az összegyűlt tagokat és érdeklődőket. Wagner Nóra a beszámolója végén elköszönt tőlünk. Lemondott a titkári teendőkről, ezentúl az AMMOA titkársági teendőit fogja elvégezni. Megígérte, hogy továbbra is számíthatunk rá.

A beszámolókban a jelenlegi elnökség tagjai hitet tettek arról, hogy a jövőben is szeretnék a megkezdett munkát folytatni, amennyiben a közgyűlés felhatalmazza őket erre. Valamennyien megtesznek továbbra is minden tőlük telhetőt a jelképes keresztgyerekekért és a családjaikért, a moldvai magyar-oktatás és a tanárok támogatásáért. A beszámolók között Willemse Jolanda felolvasta Vajda Éva volt elnökségi tag elköszönő levelét, amelyben utódjának Posch Dánielt javasolta. (A részletes beszámolók a közgyűlés jegyzőkönyvében olvashatók lesznek.)

A beszámolókat a tagság jelenlévő tagjai elfogadták.(Nagy öröm volt számunkra, hogy a későbbiekben Pogár atya is elismerően nyilatkozott a teljesítményünkről.)

Rövid szünet után a tisztújítás következett:

b.) Bemutatkozott az új elnökjelölt, Pogár (Polgár) Róbert és csapata

Programjukat és elképzeléseiket írásban előzetesen eljuttatták a keresztszülőkhöz és személyesen is ismertették azokat a szombati tanár-keresztszülő találkozón. Elsőrendű törekvésüknek az MCSMSZ-szel való kapcsolat megerősítését tekintik, valamint az egyesület kibővítését, tagsági díj fizetése nélkül minden egyes keresztszülőre kiterjesztve, valamint a klubdélutánok kihelyezését vidéki helyszínekre. Sajnos a részletek kifejtésére nem került sor, és arra, hogy az egyes elnökségi tagok is bemutatkozhassanak az elképzeléseikkel, mert a csapat szóvivőjeként felszólaló Posch Dániel a megszavazott időhatárt kibővítve sem tudott élni ezzel a lehetőséggel a sajnálatosan megengedhetetlen és nálunk szokatlan támadó és pontatlanul vádoló stílusban előadott mondanivalójával. A jelenlévő keresztszülők felszólalásaikban a pontatlanságokra választ adtak, valamint kifejezték az elismerésüket a moldvai oktatási program minden résztvevője iránt. Legnagyobb sajnálatunkra nem sikerült a szónokot békésebb megfogalmazásokra rábírni, és az idő és a helyszín sem volt alkalmas arra, hogy a jelenlegi moldvai helyzetet érdemben megvitassuk, hiszen ezek az események a KEMCSE hatáskörén kívül zajlanak.

Pogár Róbert atya végül visszavonta a jelölését azzal az indokkal, hogy látja, hogy nem kapná meg a többségi támogatást. A keresztszülők kifejezték az óhajukat, hogy Pogár atya a lehetőségeihez mérten kapcsolódjon a munkánkba. Az atya megemlítette, szívesen lát minket Murakeresztúron, a plébániáján, amelyet köszönettel elfogadtunk. Tavasszal egy neki megfelelő időpontban meglátogatjuk. Mielőtt távoztak volna, kézfogással búcsúztunk egymástól, és a kérésünkre áldást adott mindnyájunkra, és rajtunk keresztül minden moldvai magyarra, a tanáraikra, a vezetőikre, a papjaikra és a segítőikre is.

 

 

c) A tisztújítás és a szavazás eredménye:

Pákozdi Judit elnök,

Willemse Jolanda, ezentúl egyedüli elnök-helyettes és szociális felelős,

Adamik Katalin gazdasági felelős,

Nagy Erzsébet titkár,

valamint a témafelelősök:

Lázárné Sereg Borbála falugazda-felelős,

Büttner Sarolta – továbbtanulókért felelős,

Albertné Révay Rita – vallási és hagyományőrzési felelős,

Felföldi Elek – moldvai kapcsolattartó,

Vékony Márta – archívumfelelős és európai pályázatfigyelő.

***

Összegzés és gondolatok (2004-2012)

Böjte Csaba atya a 2004. december 5-i szavazás után rázta fel szavaival a lelkiismeretünket, és hívta fel a figyelmünket a moldvai csángó-magyarokra, elindította a keresztapa programot. Sokan akkor lettünk keresztszülők, akik azóta is támogatjuk a moldvai csángó-magyar gyerekek magyar-oktatását. Gyöngyössy Lajosnak köszönhetően pedig 2006 nyarán Moldvába utazhattunk a keresztgyerekeink meglátogatására, amelynek kapcsán 2006 novemberében már össze is állt az alap-csapat: létrejött a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület, Gyöngyössy Lajos vezetésével. Jogi és formai átalakulások után egy fiatal, dinamikus értelmiségi csapat jelentkezése után hivatalosan is megalakult az egyesületünk Hegedűs Dóra vezetésével 2007 januárjában, aki 3 éven át vezette az egyesületet.

A moldvai magyarok anyanyelvi vallás-gyakorlásának jogosságára Ferkó Zoltán, az akkori alelnökünk 2007 tavaszán hívta fel a figyelmet a kerékpáros zarándoklatával. Ennek folytatásaként alakult meg a Vallási és szociális csoportunk Hegedűs Dóra és Hegyeli Attila felkérésére 2007 szeptemberében. Háttércsapatként segítette eddig a csoport az elnökség munkáját. Leginkább egy Szeretet-hidat igyekeztünk létesíteni a moldvai magyarokkal, imával, hittel és szeretettel, hogy érezzék, számíthatnak ránk.

Történelmi eseménynek is a tanúi lehettünk mi keresztszülők, akik részt vehettünk a csángó konferencián Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója jóvoltából. A konferencia záróeseményeként 2009. október 17-én román/magyar/latin nyelvű szertartáson magyar szót is hallhattunk a csángó hívekkel együtt a főpapjuk, Petru Gherghel jászvásári püspök szájából: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” és „Isten hozta!” Nagy élmény volt, amikor Hegyeli Attila súgva fordította a püspök úr román nyelvű meleg szavait is. Cserháti Ferenc, a határon túliak püspöke és a velük koncelebráló csángó származású papoktól is, Pogár Róbert és Tampu-Ababei József atyától is magyar nyelvű szentbeszédet és buzdítást is hallhattak magyarul a hívek a kis moldvai templomban. Több száz éve kérték ezt a moldvai magyarok! Íme, teljesült, és minden okunk megvan a reményre, hogy ezek a jó folyamatok folytatódjanak a jövőben is. Nagy öröm, hogy a jászvásári püspök úr nemrégiben elismerte, hogy a magyar nyelvnek része a csángó nyelvjárás is.

Sok más felemelő élményben is volt részünk az évek folyamán. 2010 februárjában például részt vehettünk egy főpásztori román-latin nyelvű szentmisén Budapesten, a Szent Anna templomban, amit Erdő Péter bíboros atya Petru Gherghel jászvásári püspökkel celebrált, Félix és András atya koncelebrálálával, akik 2008-ban három évre Magyarországra jöttek tanulmányaik folytatására, hogy visszatérve Moldvába majd magyarul tarthassák a szentmiséket azokban a falvakban, ahol ezt kérik. Fantasztikus lehetőség volt a főpapok áldása után a közösségi teremben egy szerény agapé keretében köszönetünket kifejezni a bíboros úrnak, majd átadhattuk Petru Gherghel püspök úr kezébe a Moldvában terjesztésre szánt, illetve a püspök úr részéről jóváhagyásra váró román-magyar kétnyelvű misefüzetünket és a Rózsafűzér-lapokat. Majd 2010 májusában a Teleki László Alapítvány és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége meghívására öten keresztszülők részt vehettünk az általuk szervezett, Pünkösdi hétnek nevezett eseménysorozaton is Moldvában, amelynek keretében három faluban magyar nyelvű szentmisén vehettünk részt a helyi hívekkel és a vendégekkel együtt:

1.) Somoskán Tampu-Ababei József atya a helyi plébánossal együtt román/magyar nyelven,

2.) Pusztinán Böjte Csaba atya végig magyar nyelven,

3.) Magyarfaluban Pogár Róbert atya a helyi plébánossal együtt román/magyar nyelven.

Mostanában sajnos a médiában a moldvai magyar oktatással kapcsolatosan sokféle híradás jelenik meg, amely nehezen követhető a keresztszülők számára. Sokak kérésére a hitvallásunkat megismételjük: a moldvai magyarok szent ügye mellett kitartunk, a moldvai magyar oktatás támogatását és a keresztszülői adományok biztonságos kezelését szívügyünknek tekintjük. Mindenkit türelemre és jóakaratra buzdítunk. Megköszönjük és támogatjuk Böjte Csaba atya kezdeményezését a párbeszédre és az értékek megőrzésére a béke és az igazság nevében, a moldvai magyarok érdekében. "Szívem minden melegével imádkozom, hogy minden érintett fél nyugodtan, békésen akarjon s tudjon leülni, és megoldást keresni. Mert van megoldás." Ld. a teljes cikk: http://itthon.transindex.ro/?cikk=16572

Jövőkép és tervek:

Azért szeretnénk dolgozni, hogy ne legyen ránk szükség! A közös célunk az lenne, hogy minél több tehetséges gyerek továbbtanulhasson, és kiművelt csángómagyar emberként tudja segíteni, oktatni és képviselni Csángóföld őseinek hagyománya nyomán a saját közösségét, mindezzel megőrizve és gazdagítva az Európai Unió sokszínűségét is.

Erőt adtak a további munkánkhoz a közgyűlésünknek írott ajánló sorok is, amelyeket Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonytól kaptunk, valamint Márton Attila lészpedi tanár sorai, amit Almásy Vali nyíregyházi keresztszülőtársunk ismertetett, és Petrás Máriától, az AMMOA alapítójától a gyönyörű kézzel írott és rajzzal díszített levelet, amelyet a társalapító-fia, Petrás Róbert olvasott fel nekünk:

„Kedves Keresztszülők! ... A csángómagyarok felemelkedésében reménykedő őseink nevében is köszönöm minden szintű fáradozásukat és testvéri szeretetüket. Isten áldja önöket!” (Petrás Mária)

Lejegyezte:

Pákozdi Judit és Albertné Révay Rita

Szőts László fotóival

2012-02-16

AJÁNLÓ ÉS TÁMOGATÓ LEVELEK:

1.            Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony levele (ld. beszkennelve)

2.            Petrás Mária köszönő levele (ld. beszkennelve)

3.            Márton Attila lészpedi tanár levele (ld. az ’e-mail’-en küldött üzenet alább)

Dátum: Sun, 12 Feb 2012 10:50:54 -0800 (PST)

Feladó: Attila Marton …

Címzett: "Tamás Vásárhelyi" …,stb.

Tárgy: hazatérés

________________________________________

Kedves Keresztapa, Keresztanya!

Ma reggel rendben hazaérkezett a tanári gárda. Holnapra megfogalmazzuk az eseményeket, a honlapra is felkerül.

Köszönöm szépen a látogatást, a találkozást, a beszélgetéseket és azt, hogy éreztem, ebben a nem könnyű pillanatokban velem vagytok, vannak.

Hiszem, hogy sikerül megtalálni a biztonságos, békés megoldásokat, éppen ezért kérlek, ha lehet álljatok ki amellett, hogy a KEMCSE köreiben, vezetőségében ne történjenek változások. Most nem hiányoznak a további rizikó-faktorok, a további bizonytalanságot erősítő változtatások. A KEMCSE vezetősége eddig is a lehető legjobban képviselte azok érdekeit, akikért létrejött, nem látom értelmét a változtatásnak. A mostani vezetőség hitelesen képviseli a keresztszülők ügyeit, nem kell őket lecserélni. Ha valakiben van ambíció, és többet szeretne, az keressen újabb forrásokat, megoldásokat az oktatási program anyagi biztonságára.

Szeretettel,

Márton Attila, lészpedi tanítóbácsi

A közgyűlésen felolvasta:

Almássy Vali, nyíregyházi keresztszülő

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók